Декларация за поверителност

 

Въведение

 

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от „ЗИВ“ ЕООД (ЗИВ), както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.
Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашия уебсайт https://www.salza-promo.bg/.
ЗИВ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. ЗИВ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

 1. Наименование: „ЗИВ“ ЕООД, ЕИК 103245283;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена зона;
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Балчик, ул. Камчия №8;
 4. Данни за кореспонденция: гр. Балчик, ул. Камчия №8, тел.: +359 52 571 340, електронна поща: office@ziv.bg
 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 6. Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност с № 103245283

 

Събирани лични данни

 

От първия момент, в който посетите нашия уебсайт, ние събираме данни. Понякога Вие самите ни предоставяте данни, понякога данните за Вас се събират автоматично.
Видът на информацията и на личните данни, които събираме за Вас, когато посещавате нашите сайтове или взаимодействате с нас, може да включва следното:

 1. Предоставените от Вас лични данни — например Вашето име, пощенски адрес и други данни за контакт като телефонния номер и имейл адреса Ви, Вашите заявки, всякакви оплаквания, които може да имате, както и всички други данни, които получаваме, ако комуникираме с Вас по имейл, онлайн или чрез социални медии, и всяка друга информация, която предоставяте — например когато се регистрирате в нашия сайт, участвате в нашите оферти.
 2. Информация за плащане — включително данни за извършване на покупки.
 3. Информация за влизане в профила — включително всяка информация, която е необходима за създаване на потребителски профил като например потребителско име, парола и въпрос и отговор за сигурност;
 4. Автоматично събрана информация — включително информация за компютъра, IP адреса и браузъра Ви, която можем да събираме, например когато използваме собствени бисквитки в сайтовете си или бисквитки, притежавани от трети страни, уеб маяци и подобни технологии, които събират информация за използването от Ваша страна на сайтовете ни, или за взаимодействията Ви с нас по имейл. За допълнителна информация Вижте нашата Политика за бисквитките.
  Данни, които Ви идентифицират, с цел включване в томболата за наградите: с цел регистрация в томболата, Вие предоставяте вашето име и фамилия, както и мобилен телефон.

 

Цели на обработването

 

Събираме и използваме Личните Ви данни за целите, посочени по-горе, на законова основа. Моля, имайте предвид, че доколкото вече имаме информация за Вас, можем да използваме тази информация за същите цели.
ЗИВ може да използва Вашите лични данни (както обобщени, така и на индивидуална база) като данните Ви за контакт, Вашата сметка и електронни идентификационни данни, информация за покупките Ви с рекламна цел и с цел анализиране и подобряване на качеството на продуктите или услугите ни, както и за да Ви разберем като клиент.
Това също така означава, че анализираме информацията, която ни предоставяте, както и използването от Ваша страна на нашия сайт или на продуктите и услугите ни, и използваме цялата тази информация, за да я подобрим и да Ви предложим по-добър потребителски опит (например анализираме какви уеб страници посещавате, кои продукти и услуги използвате и харесвате и как ги използвате).
Също така може да използваме личните Ви данни за законни търговски интереси като: генериране на обобщени статистически данни за потребителите на нашите продукти и услуги; подпомагане на сигурността и предотвратяване на измами; за целите на целостта на системата; както и за други законни бизнес цели, разрешени от приложимото право, за които в същото време ще предоставим съответната информация.
За изпълнение на условията на даден договор: за разработване на конкурс, състезание или промоция, в които може да участвате, за да осъществим промоцията и да се свържем с Вас, ако станете победител, за да можем да отговорим на всяка заявка за информация, направена чрез функциите „Свържете се с нас“.
Възможно е също така да използваме Вашата информация въз основа на съгласието Ви ако е предоставено, например за маркетингови цели и за приспособяване на нашите комуникации с Вас въз основа на Вашите профили чрез електронна поща, SMS, други електронни средства или по друг начин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време- вж. по-долу.
За да спазваме правните си задължения като например поддържането на подходяща търговска документация, разглеждане на жалби, направени чрез службата ни за обслужване на клиенти, като спазваме законовите изисквания от страна на публичните органи и приложимите закони и разпоредби или друго, което се изисква от закона.

Срок на съхранение

Ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас.
Затова може да запазим личите Ви данни за разумен период от време след последния Ви контакт с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими, ги унищожаваме или изтриваме по безопасен начин. В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни записи за определен период от време.
Получатели или категории получатели на лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни със:

 1. Доставчици на услуги и лица, обработващи данни. Може да ангажираме трети страни-доставчици, представители, доставчици на услуги и свързани юридически лица да ни предоставят услуги от наше име като например поддръжка на вътрешните операции на нашия уебсайт, вкл. доставчици на анализи на данни и трети страни, които използваме за изпращане на Вашите поръчки на домашния Ви адрес например доставчици на пощенски куриерски услуги) или за техническа обработка (например хостинг услуги или съхранение на данни).
 2. Докато предоставят услугите си, те може да осъществяват достъп, да получават, да поддържат или по други начин да обработват лични данни от Ваше име. Договорите ни с тези доставчици на услуги не позволяват използването на Вашата информация за техни собствени цели, включително и за маркетинговите им цели. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни.
 3. Партньори. Понякога можем да Ви предложим услуга или приложение в сътрудничество с партньори (например съавтори или лицензодатели, лицензополучатели или дистрибутори на нашите маркови продукти). Затова може да се наложи да разкрием личните Ви данни на тези партньори. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни или при съвместен контрол. В случаите, в които оповестяването на Вашите лични данни на партньори-трети страни се осъществява въз основа на Вашето съгласие или заявка от Ваша страна, когато е уместно, ясно ще Ви уведомяваме за споделянето, като ще имате избор да не участвате или да възразите по други начин срещу подобно споделяне.
 4. Трети страни в случай на законово изискване. Може също да разкрием Вашите лични данни, ако считаме, че се изисква по закон, или че това е разумно необходимо за спазване на правните процедури; когато считаме, че е необходимо или уместно да разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, като например да разследваме действителни или подозирани измами или нарушения на закона, нарушения на сигурността или нарушения на настоящата Декларация за поверителност; да отговаряме на жалби срещу нас; и за защита на правата, имуществото или личната безопасност на Mondelēz International, нашите клиенти или обществеността.

Териториален обхват на обработването

 

Обработката на Вашите лични данни се извършва изцяло на територията на Република България.

Съхраняване на личните данни

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.
Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за ЗИВ. Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 16-годишна възраст. ЗИВ не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 16годишна възраст. Деца на възраст 16 години или по-малки, съгласно приложимото право за всеки сайт, Винаги трябва да имат съгласието на родител/настойник, преди да ни предоставят лични данни чрез уебсайта. Ако при събирането на данните установим, че даден потребител е под тази възраст и не е предоставил съгласие на родител/настойник преди предоставянето на каквито и да било лични данни, няма да използваме или поддържаме неговите лични данни без съгласието на родителя/настойника. Без такова съгласие обаче детето може да няма възможност да участва в определени дейности. При определени обстоятелства обаче можем да поддържаме и използваме такава информация (в съответствие с останалата част от тази Декларация и приложимото право), за да уведомим и получим съгласието на родителя/настойника, и за определени разрешения за безопасност, сигурност, отговорност и други цели съгласно приложимото право. Родителят/настойникът може да прегледа, премахне, промени или да откаже по-нататъшно събиране или използване на личните данни на детето си, включително името, адреса и електронния адрес на детето, като се свърже с нас, кликвайки върху формуляра ни Свържете се с нас или като се свърже с наше длъжностно лице по защита на данните (моля, Вижте данните за контакт по-долу).

Права по отношение на личните данни, които съхраняваме

Право на избор Ви позволява да не ни предоставяте лични данни, като преустановите използването на нашия уебсайт.

Право да ограничите обработването представлява изключване на “бисквитките” в браузъра си, като промените настройките му. За повече информация относно бисквитките вижте Политика за бисквитките.

Право на достъп до информация предоставя достъп до информацията, която държим за Вас. Това включва правото да ни поискате допълнителна информация относно: категориите данни, които обработваме, целите на обработката на данни, категориите трети страни, на които данните могат да бъдат разкрити, колко време ще се съхраняват данните (или критериите, използвани за определяне на този период), вашите други права относно използването на вашите данни Ще Ви предоставим информацията в рамките на един месец от вашето искане, освен ако това не се отрази неблагоприятно на правата и свободите на други лица (например поверителност или права на интелектуална собственост на друго лице). Ще Ви информираме, в случай че не можем да отговорим на молбата Ви по тази причина.

Право на коригиране неточни лични данни за Вас: в случай на нужда от корекции и те са технически възможни, ние ще коригираме Вашите неточни лични данни.

Право на прехвърляне данните си на друга услуга позволява отправено запитване от Ваша страна и при техническа възможност, ние ще прехвърлим директно данните към другата услуга за Вас. Няма да направим това, доколкото това включва разкриване на данни за всяко друго лице.

Право да бъдете “забравени”: можете да направите това, като ни помолите да изтрием всички лични данни, които държим за Вас.

Право на жалба относно използването на Вашите данни.

Моля, при всякакви въпроси и притеснения да се свържете с нас на имейл адрес: legal_office@ziv.bg или на адрес: гр. Балчик, ул. „Камчия“ № 8, за да имаме шанс да отговорим на Вашите нужди. Освен горепосочената форма за контакт, във всеки един момент Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Координатите на комисията са следните: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, имейл адрес: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

 

Социални медии и други уебсайтове

Нашият сайт може съдържа връзки с други уебсайтове на трети страни, като Facebook.com, Instagram.com, Youtube.com.
Кликвайки върху иконите на съответните платформи, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от тези сайтове, по начините и методите, описани в техните политики за защита на личните данни, с които трябва да се запознаете сами предварително. ЗИВ не поема отговорност за използването на личните Ви данни от тези организации.

 

Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

ЗИВ може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.