Правила за участие в промоционалната

игра на „ЗИВ“ ЕООД

 

 

 

Официални правила за промоцията:

 

I. Организатор на промоцията („Играта“) е „ЗИВ“ EOOД, с ЕИК 103245283, с адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на промоцията (наричани по-долу “Официални правила”).

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес www.salza-promo.bg.

 

II. Период на играта: 01.05.2023 г.– 30.06.2023 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

III. Продукти, участващи в Промоцията (Играта), а именно:

 

Соленки SALZA сирене – 200 g
Соленки SALZA кашкавал – 175 g
Соленки SALZA маслини – 170 g
Бутер соленки SALZA с масло 140g
Гризини SALZA STICKS морска сол – 235 g
Гризини SALZA STICKS маково семе – 235 g
Гризини SALZA STICKS лимец и хималайска сол – 220 g
Гризини SALZA STICKS спанак – 220 g
Гризини SALZA STICKS със сусам 190g – НОВ ПРОДУКТ
Зърнини SALZA сусам – 180 g
Зърнини SALZA тиквено семе – 170 g
Хлебен снакс SALZA BREDO морска сол – 70 g
Хлебен снакс SALZA BREDO пица – 70 g
Хлебен снакс SALZA BREDO сметана и гъби – 70 g
Хлебен снакс SALZA BREDO спанак – 70 g
Хлебен снакс SALZA BREDO лимец и семена – 70 g

 

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.salza-promo.bg за периода на играта.

 

V. Право на участие:

 

VI. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на „ЗИВ“ ЕООД, собственици и служители на дистрибуторите на продуктите на „ЗИВ“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
VII. Условие за получаване на наградата от играта е печелившият участник да изпрати снимка на изтеглената/ите касова/и бележка/и и/или фактура/и от „Метро кеш енд Кери България“ ЕООД за удостоверяване на извършената покупка. В случай на невъзможност участникът да представи касова/и бележка/и, той ще бъде заместен от резервни участници, изтеглени при определяне на печелившите.
VIII. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
VIII. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

 

IX. Механизъм на играта:

 

Стъпка 1: За спечелване на награда Дрон XMART FOLDING SG700D ( бял или черен), участниците трябва да закупят продукти с бранд „SALZA“, (независимо от вида и грамажа) в периода на играта с минимална стойност на покупката 4.00 лв. Бисквити, бонбони, шоколади, вафли и други изделия, произведени от/за „ЗИВ“ ЕООД, които не са с бранд „SALZA“, не участват в тази игра.

Стъпка 2: Участникът трябва да регистрира валиден мобилен телефонен номер, e-mail адрес, две имена и номера на касовата бележка на интернет страницата www.salza-promo.bg. За фактури от „Метро кеш енд Кери България“ ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата. При регистрацията участникът трябва:

 • да въведе валиден мобилен номер;
 • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от „Метро кеш енд Кери България“ ЕООД;
 • да въведе валиден e-mail адрес;
 • да въведе двете си имена;
 • да въведе стойността на закупените продукти „SALZA“ според касовата бележка или фактура;
 • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.salza-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.salza-promo.bg.

Стъпка 3: След изтичане на промоционалния период, организаторът на случаен/ лотариен принцип, в присъствието на нотариус, ще изтегли съответния брой печеливши, които печелят съответно ваучер за почивка или дрон.

Стъпка 4: Участници, които желаят да участват за награда „Ваучер за почивка на стойност 1 000 лв.“, наричан по-долу в играта за краткост „Ваучер за почивка“, е необходимо да регистрират касови бележки или фактури от „Метро Кеш & Кери България“ ЕООД на обща стойност 20 лв. За да участва за тази награда, участникът трябва да регистрира касови бележки или фактури, като използва винаги едни и същи две имена, телефон и e-mail, за да има натрупване на регистрираните суми.
Изискуемата сума от 20 лева може да бъде постигната с една касова бележка или чрез регистрация на няколко отделни бележки с минимална стойност на всяка от 4,00 лв.
След изтичане на промоционалния период, организаторът на случаен/лотариен принцип, в присъствието на нотариус, ще изтегли съответния брой печеливши, които печелят „Ваучер за почивка“.

 

X. Награди:

 

Награда 1: 10 броя „Ваучер за почивка на стойност 1 000 лв.“

 

Награда 2: 100 броя Дрон XMART FOLDING SG700D.

 

 • За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/ натрупа минималните необходими суми за съответните награди.
 • Потребителят може да натрупа необходимата сума от 20 лв. с ДДС, за да участва за „Ваучер за почивка“, с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира касови бележки или фактури наведнъж за цялата сума. След успешна регистрация на необходимия брой касови бележки или фактури за 20 лв. с ДДС, участникът разбира чрез съобщение на сайта, че е достигнал до сумата от 20 лв. с ДДС. Например: след няколко поредни регистрации потребителят вече има достигната сума от 14 лв., след което регистрира нова касова бележка на стойност 5 лв. В този случай след приключване на тази регистрация, потребителят ще види изписано на екрана, че е достигнал сумата от 19 лв., той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на www.salza-promo.bg за нова регистрация.
 • Ако участник има регистрирани касови бележки или фактури на стойност 20 лв., и спечели едновременно „Ваучер за почивка“ и “Дрон”, то в този случай за него остава по-голямата награда – „Ваучер за почивка“.
 • Стойността на „Ваучера за почивка“ покрива организирана почивка от агенция до посочения върху него размер от 1000 лв. В случай че избраната услуга и/или дестинация за пътуване надхвърля стойността на ваучера, участникът следва да заплати разликата. Ваучерът може да се ползва в срок от 15.07.2024 г. до 15.07.2024 г. след предварително уточнение с туристическата агенция, организатор на пътуването.
 • Дължимият от получателите на „Ваучер за пътешествие“ данък за придобития доход ще се плати от „ЗИВ‘‘ ЕООД. Получателите на дохода не декларират придобитата награда в ГДД по чл.50 съгласно чл.52, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ.

 

XIII. Теглене на наградите

 

 • Тегленето на всички печеливши ще се извърши на 15.07.2024 година,
 • Тегленето на печелившите ще се извърши от тричленна комисия, в присъствието на нотариус, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени печеливши номера измежду всички участници, регистрирали се успешно. Обявяването на печелившите ще стане на www.salza-promo.bg и ще се извърши до 5 работни дни след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
 • Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ e-mail адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ e-mail адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един e-mail адрес.

 

XIV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез e-mail на съответния адрес, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да потвърдят адрес и валидни данни за доставка на наградата, като отговорят на съответния e-mail, получен от salza@ziv.bg , с който са известени, че печелят. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок от известяването, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

XV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

XVI. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ e-mail адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е направил техническа (правописна) грешка при попълването на другите данни в регистрационната форма.

XVI. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
XVII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда „SALZA“ на представител на фирмата, от който ще получат наградата.

 

XVIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЛИ УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

XIX. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната/ите бележка/и и/или фактура/и.

XX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия по: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

 

Получаване на наградите:

 

XXI. Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

 

Обработване на лични данни:

 

XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „ЗИВ“ ЕООД, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция (Игра), организирана от „ЗИВ“ ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.salza-promo.bg.

Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес salza@ziv.bg.

 

Отговорност:

 

XXVII. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
XXVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
XXIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
XXX. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
XXXI. „ЗИВ“ EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 01.05.2024 г. и/или да я прекрати на 30.06.2024 г.